Winkelwagen
Subtotaal
Korting
€ -
Bezorgkosten
Plastic tasje
€ 0.10
Totaal

Contactgegevens

Sushi2U
Populierenhof 75
3363 HN Sliedrecht
KVK: 23039806
BTW: 8213.54.760.B.01
E-mail: info@sushi2u.nl
Bel !  0184 418 905

DISCLAIMER

Copyright en gebruiksbeperkingen:

Sushi2U heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder. Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Sushi2U en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto’s, teksten, gerechten en de grafische vormgeving van de internetpagina’s. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen. Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website: Het is niet toegestaan onderdelen van sushi2u.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar sushi2u.nl, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. Sushi2U behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de sushi2u.nl website. Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.sushi2u.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de Sushi2U website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use:

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zouden kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Sushi2U website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over een persoon die u aan ons bij uw bezoek aan onze website beschikbaar kunt stellen, bijvoorbeeld in verband met een registratie. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast komen bij een bezoek aan onze website om technische redenen automatisch ook andere gegevens beschikbaar zoals het IP-adres dat uw internet access-provider aan uw computer toekent bij de verbinding met internet, of informatie over de internetsite van waaruit u onze website heeft geopend of over de door u gebruikte internet-browser (technische informatie).

Zijn uw persoonlijke gegevens bij ons veilig?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Dit kunt u bijvoorbeeld zien aan het slotje dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Uw rechten die met uw persoonlijke gegevens zijn verbonden

U heeft wettelijke rechten op informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en op correctie, verwijdering en blokkering van deze persoonlijke gegevens. Van deze rechten kunt u op de snelste, eenvoudigste en gemakkelijkste manier gebruik maken indien u in uw account inlogt en uw gegevens die daar zijn opgeslagen, direct bewerkt of indien u uw account helemaal verwijdert. Gegevens die wij krachtens wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist maar wel voor alle andere doeleinden geblokkeerd.

U wenst geen informatie meer van ons te ontvangen?

U kunt het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, voor markt- en meningsonderzoek te allen tijde blokkeren of uw toestemming voor toekomstig gebruik van uw gegevens intrekken. Uw blokkering of intrekking kunt u middels het contactformulier aan ons toesturen. Indien u van ons reclame per e-mail ontvangt, kunt u de blokkering eenvoudig aanvragen door op de link in de e-mail te klikken en de verdere aanwijzingen te volgen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de verwerking van uw blokkering/herroeping binnen onze systemen enige tijd vergt en u dus tussentijds mogelijk nog e-mails van ons zult ontvangen.

Vragen over de gegevensbescherming?

Indien u nog vragen heeft over de gegevensbescherming of indien u gebruik wenst te maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze medewerker die voor de gegevensbescherming verantwoordelijk is: info@sushi2u.nl

Disclaimer:

De gegevens over Sushi2U op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Sushi2U te verstrekken. Beleggers moeten deze informatieverstrekking niet zien als bedoeld om in relatie gebracht te worden met beslissingen over het wel of niet doen van beleggingen, van welke aard dan ook. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Sushi2U kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.
Identiteit van de onderneming:
NEW CHINA SPECIAL
Identiteit van de webshop onderneming:
SUSHI2U
Contactgegevens van de onderneming:
Populierenhof 75
3363HN Sliedrecht
T: 0184418905
E: info@sushi2u.nl
KVK: 23039806
BTW: 8213.54.760.B.01